سیستم آموزشی آلمان تقریبا” شبیه برخی از کشورهای غرب اروپا می باشد. هر چند تحصیل در آلمان و قوانین آن