هزینه اصلاح سر در آلمان زیاد و در حدود ۲۰ یورو می باشد.برخی آرایشگاه های زنجیره ای نیز که تقریبا نمایندگی هایی در همه جا دارند به قیمت ۱۰ یورو اصلاح می کنند.

هزینه اصلاح سر در برخی آرایشگاه ها در برخی روزها بسیار کم و تا ۵ یورو می باشد.البته همراه داشتن وسایل اصلاح مو در مواردی نیازمندی های اولیه را برطرف می نماید.