در برخی از موارد شرکتها، مدارس و یا کالج هایی که دوره های اوسبیلدونگ برگزار می نمایند، برای متقاضیان این دوره ها آزمون ورودی برگزار می نمایند. این آزمون ها متفاوت بوده و کاملا بستگی به نوع دوره های است که شما برای آموزش آن درخواست داده اید. بعضا آزمون های ورودی به صورت تئوری است و تسلط شما و یا آشنائی شما را به برخی از موارد می سنجند.