اولین کار برای استفاده از خدمات پزشکی عقد قرارداد بیمه و مرحله بعدی آن انتخاب پزشک خانواده (haustarzt) می باشد.

پزشک خانواده یا Haustarzt یک پزشک (متخصص)عمومی است که تمام معاینات اولیه شخص توسط وی انجام شده و در صورت نیاز،بیمار را برای معاینات تخصصی تر به پزشکان متخصص دیگر معرفی می نماید.همچنین در صورت نیاز به هرگونه آزمایش،پزشک خانواده بیمار را به آزمایشگاه معرفی می نماید.

معرفی پزشک خانواده به پزشکان متخصص و آزمایشگاه ها از طریق نوشتن Uberweisung صورت می پذیرد.پزشک متخصص انتخاب شده برای هر مشکل و بیماری در طول یک سه ماه از سال (Quartal) ثابت بوده و معمولا قابل تغییر نیست.به طوریکه در یک Quartal نمی توان به چند پزشک خانواده (پزشک عمومی)و یا چند پزشک متخصص در یک رشته مراجعه نمود.

برای استفاده از خدمات پزشکی در بسیاری از شهرهای آلمان بهتر است در اوایل تحصیل در آلمان به پزشکان ایرانی مراجعه نمود.همچنین در صورتی که هریک از پزشکان برای بیمار دارویی تجویز نماید،با مراجعه به داروخانه های مختلف می توان داروی مورد نیاز را تهیه نمود.