اقامت دائم یا همیشگی در شرایط خاص به سه دسته از افراد تعلق می گیرد:

  • دسته اول: افرادی که دارای شرایط ویژه ای بوده و در کل شرایط اصلی زیر را دارا باشند:
  • پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده باشند
  • هزینه زندگی خود را از راه کار خود تامین ‌نمایند،
  • زبان آلمانی را تا اندازه مورد نیاز برای زندگی در آلمان، بدانند
  • دسته دوم:

برای افراد دارای تخصص مهم و بالا (کارشناسان برتر) (ماده ۱۹) ، که این افراد خود به دو دسته تقسیم می شوند:

  • دانشمندان با دانش ویژه و استادان و مدرسان با موقعیت عالی یا همکاران علمی با موقعیت عالی (بدون توجه به مقدار حقوق آنها)
  • کارشناسان و کارمندان در سمت مدیریت و با تجربه کاری ویژه (مقدار حقوق سالیانه آنها نباید از یک مبلغ خاص کمتر باشد).
  • دسته سوم:

اقامت تحمل Duldung ماده ۶۰A قانون اقامت و اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung ماده ۵۵ آئین دادرسی پناهندگی