اقامت غیر دائم یا موقت از لحاظ زمانی محدود بوده و به اقامت بیش از سه ماه(۹۰ روز) گفته می شود و همچنین برای هدفی مشخصی همچون کار ، تحصیل و … نیزداده می‌شود. این اقامت برای موارد زیر اعطاء می شود:

 • اقامت برای تحصیل دانشگاهی، آموزش زبان آلمانی و تحصیل در مدرسه‌ (ماده ۱۶ قانون اقامت)
 • اقامت غیر دائم برای آموزش حرفه‌ای و شغلی (ماده ۱۷ قانون اقامت)
 • اقامت برای کار (ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون اقامت)
 • اقامت برای نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung برای کار (ماده ۱۸آ)
 • اقامت برای پژوهش و تحقیق
 • اقامت برای کار آزاد مثلا ثبت شرکت (ماده ۲۱ قانون اقامت)
 • اقامت‌هایی که در خارج از آلمان به خارجی‌ها داده می‌شود. (ماده ۲۲ قانون خارجیان)
 • اقامت بدلائل حقوق بین المللی، انسانی و سیاسی
 • اقامت برای کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده ۲۲ قانون اقامت)
 • ) اقامت توسط اداره عالی دولتی به علت منافع ویژه سیاسی (ماده ۲۳ قانون اقامت)
 • ) اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده ۲۳آ قانون اقامت)
 • ) اقامت به انگیزه حمایت موقت (ماده ۲۴ قانون اقامت)
 • اقامت به دلایل انسانی (ماده ۲۵ قانون اقامت). حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده ۲۶)
 • اقامت به علت خانوادگی (ماده ۲۸ قانون اقامت) این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود:

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند

 • همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug
 • فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug
 • به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی برای سرپرستی

ب) اقامت به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت خارجی هستند (ماده ۲۹) به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس از دو سال (ماده ۳۱)

 • به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲)
 • اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵)
 • اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)