قانون اقامت آلمان، اقامت را به طور کلی به دو نوع تقسیم بندی نموده است:

  • اقامت غیر دائم یا موقت Aufenthaltserlaubnis (ماده ۷ قانون اقامت)
  • اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis (ماده ۹ قانون اقامت)

اقامتهای دیگری نیز وجود دارند که اقامت به مفهوم بالا نمی باشند و عبارتند از:

  • اقامت پناهندگی Aufenthaltsgestattung
  • اقامت تحمل Duldung ماده ۶۰ A قانون اقامت