بلیط های دانشجویی


یکی از انواع بلیط هـا، بلـیط هـای دانـشجویی مـی باشـند. غالـب دانـشگاه هـای آلمـان در ازای پرداخـت مقـدار کمی پول، به دانشجویان برای یک نیم سال تحصیلی و گاها برای یک ماه بلیط شهری می دهند.

بلیط های روزانه،هفتگی،ماهانه و سالانه


یکی دیگر از انواع بلیط ها، بلـیط هـای روزانـه، هفتگـی، ماهانـه و گاهـا سـالانه مـی باشـند. ایـن گونـه بلـیط هـا در زمان اعتبار محـدودیت تعـداد دفعـات اسـتفاده ندارنـد و مـی تـوان در تمـام سـاعات و توسـط تمـام وسـایل نقلیـه عمــومی شــهری اســتفاده گردنــد.

ایــن بلــیط هــا معمولا محــدودیت زون هــای شــهری را دارنــد و تنهــا در درون محدوده هـای شـهری و زون هـایی قابـل اسـتفاده هـستند کـه در بلـیط قیـد شـده اسـت. هنگـام خـروج از محـدوده های مذکور بایستی بلیط مورد نیاز محدوده جدید را نیز تهیه کرد.

از لحاظ هزینـه بهتـر اسـت بلـیط بـرای محـدوده هـایی خریـداری شـود کـه معمـولا شـخص بطـور مـداوم در این محدوده ها تردد مـی نمایـد و بـرای محـدوده هـای جدیـد مـی توانـد در زمـان نیـاز بلـیط تهیـه نمـود کـه بـرای مدت کوتاه هزینه چندانی ندارد.

از دیگر انواع بلیط ها در آلمان بلیط های ساعتی می باشد
نوع دیگر بلـیط، بلـیط هـای سـاعتی اسـت کـه هـم محـدودیت زمـانی ۱الـی ۲سـاعته و هـم محـدودیت هـای زون های شهری را دارند و تنها در زمان اعتبار قابل استفاده می باشند.

بلـیط هـای مختلـف دیگـری هـم وجـود دارد کـه از میـان آنهـا مـی تـوان بـه بلـیط هـای گروهـی، بلـیط هـای خانوادگی، بلیط هـای ماهیانـه ای کـه در حـد فاصـل سـاعت ۱۰صـبح تـا ۳نیمـه شـب اعتبـار دارنـد، اشـاره نمـود. این گونه بلیط ها معمولا ارزان تر از دیگر بلیط ها می باشند.