قیمت بلـیط هـای شـهری در آلمـان بـه طـور کلـی و نیـز در مقایـسه بـا ایـران بـسیار بـالا مـی باشـد. بطوریکـه بسیاری از افراد ترجیح می دهند در شهر با دوچرخه عبور و مرور کنند.

سیستم خرید و اسـتفاده از بلـیط هـای شـهری در شـهر هـای مختلـف آلمـان متفـاوت اسـت و لـذا در اینجـا در مـورد مـشترکات آنهـا توضـیح داده خواهـد شـد. بهتـر اسـت جزئیـات مـورد نیـاز، بـه هنگـام اولـین بـار اسـتفاده از مترو، از مسوولین مترو پرسیده شود.

بلیط های شـهری در آلمـان بـرای تمـام سیـستم هـای حمـل و نقـل اعتبـار دارنـد و معمـولا بـر اسـاس زمـان و یا زون هـای شـهری محـدود مـی گردنـد. قابـل ذکـر اسـت بلـیط هـای دانـشجویی کـه دانـشگاه بـه دانـشجویان می دهد، معمولا اینگونه محدودیت ها را ندارند.

استفاده از دوچرخه برای عبـور و مـرور و بـویژه بـرای خـانواده دانـشجو کـه بـرای تهیـه بلـیط شـهرمی بایـستی هزینه زیادی بپـردازد و به دانـشجویانی کـه از طـرف دانـشگاه بلـیط ارزان قیمـت دریافـت نمـی کنـد، بـشدت توصـیه می گردد.

اســتفاده از دوچرخــه نــه تنهــا از لحــاظ اقتــصادی بــه صــرفه اســت، بلکــه در کنــار ورزش دوچرخــه ســواری، شخص محیط شهر را بهتر دیده و می شناسد واحساس تعلق بهتری نسبت به محیط پیدا می نماید. شخص همـراه دوچرخـه مـی توانـد بـا خریـد یـک بلـیط بـرای دوچرخـه (در صـورت داشـتن بلـیط دانـشجویی نیـاز بـه خریـد بلـیط بـرای دوچرخـه نیـست) سـوار اغلـب وسـایل نقلیـه عمـومی از قبیـل S-Bahn, U-Bahn و… .شود.