دانشگاههای آلمان در هر سال دو ترم پذیرش دارند.

  • برای ترم زمستان که شروع آن از شهریور و مهر ماه می باشد، برای پذیرش تحصیلی باید از اسفند ماه سال قبل اقدام کرد. هر چند دانشگاهها تا تیر ماه برای پذیرش باز هستند.
  • برای ترم تابستان که شروع آن از اسفند هر سال می باشد: برای پذیرش این ترم می توان از شهریور همان سال اقدام کرد. دانشگاهها برای گرفتن مدارک شما برای پذیرش این ترم تا دی ماه نیز باز هستند.