در صــورتی کــه دانــشجو از هواپیمــایی ایــران ایــر اســتفاده نمایــد، ابتــدا وارد یکــی از فــرودگــاه هــای فرانکفــورت، هامبورگ و یا کلن می گردد. چرا که این شرکت هواپیمایی تنها به این سه فرودگاه پرواز دائمی دارد.

در صورتیکه مقصد اصلی دانشجو یکـی از ایـن سـه شـهر نباشـد، مـی بایـستی بـا هواپیمـا یـا قطـار بـه مقـصد بعـدی سفر کند. در صورتیکه شخص برای ادامـه مـسیر قطـار را انتخـاب نمایـد، بعـد از ورود بـه ایـن فرودگـاه هـا بایـستی بـا مراجعـه به قسمت بار، بار خـود را تحویـل گرفتـه و بـا مراجعـه بـه بخـش اطلاعـات و کـسب اطـلاع از ایـستگاه و زمـان حرکـت قطار و تعویض های احتمـالی (کـه بـصورت یـک بـرگ پرینـت تحویـل گرفتـه مـی شـود)، خـود را بـه ایـستگاه قطـار رسانده و به سفر خود ادامـه دهـد.

بـرای حمـل بـار در محـدوده فرودگـاه و ایـستگاه هـای قطـار درون آن، مـی تـوان از چرخ های دستی که در اطراف قسمت تحویل بار وجود دارند، استفاده کرد. اگـر شـخص از طریـق پـرواز ادامـه مـسیر مـی دهـد، نیـازی بـه تحویـل بـار نداشـته و بـار خـود را درمقـصد نهـایی تحویـل خواهـد گرفـت.

ولـی مـی بایـست خـود را بـه قـسمت پروازهـای داخلـی رسـانده و در آنجـا از پـرواز بعدی خود استفاده نماید. بـرای یـافتن ایـستگاه قطـار و یـا پـرواز داخلـی جهـت ادامـه مـسیر، مـی تـوان از کارمنـدانی کـه بـا لبـاس فـرم فرودگاه در اکثر فضاهای داخلی فرودگاه ایستاده اند، سؤال پرسیده و درخواست کمک کرد.