وسایل نقلیه عمومی درون شهری و یا به طور کلی سیـستم حمـل و نقـل داخـل شـهری در آلمـان مناسـب ولـی گـران اسـت. ایـن سیـستم شـامل متروهـای زیـر زمینــی، متروهــای رو زمینــی، قطارهــای خیابــانی و اتوبــوس مــی باشــد.

در اکثــر شــهرهای بــزرگ آلمــان معمــولا تمـامی سیـستم هـای حمـل و نقـل وجـود دارد. ولـی در شـهرهای کـوچکتر برحـسب نیـاز و تعـداد جمعیـت، سیـستم های کمتـری وجـود دارد. بـرای مثـال در برخـی شـهرهای کوچـک فقـط اتوبـوس و یـا اتوبـوس و قطارهـای خیابـانی وجود دارد.

متروهای رو زمینی(S-Bahn)


متروهای زیر زمینی با حروف اختـــصاری SB( مخفـــف کلمـــه Stadtschnellbahn) و قطـار سـریع شـهری و یـا Schnellbahnو Stadtbaمـی باشـد. ایـن قطارهـا، سریع تر از انواع دیگـر بـوده و فاصـله ایـستگاه هـای آن نیـز معمـولا بیـشتر اسـت. علامـت اختصاری این مترو بصورت یکS که در دایره ای سبز رنگ قرار گرفته می باشند و در شـهرهای مختلـف متفـاوت مـی باشـند.

قطارهای خیابانی(Strabe-Bahn)


قطــار خیابــانی یــا Straße-Bahnهمــانطور کــه از اســمشان پیداســت بــه قطــاری گفته می شود کــه در داخـل خیابـان و بـر روی ریـل هـای خیابـانی حرکـت مـی کنـد. سـرعت حرکـت ایـن قطارهـا کمتـر از دیگـر انـواع قطارهای شهری مـی باشـد و بهتـر اسـت از آنهـا تنهـا بـرای مـسیرهایی اسـتفاده گـردد کـه امکـان اسـتفاده از انـواع دیگر مترو فراهم نباشد.

اتوبوس(bus)


اتوبــوس هــا در آلمــان وســایل نقلیــه مناســبی بــرای ســفرهای کوتــاه و بــرای دسترســی بــه منــاطقی کــه ایــستکاه هــای متــرو در مجـاورت آنهـا قـرار ندارنـد، مـی باشـند.

اتوبـوس هـا معمـولا از نظـر زمانی دقیـق بـوده و ارتفـاع آنهـا و نحـوه ایستادنـشان در ایـستگاه هـا به گونه ایـست کـه ورود چمـدان و یـا سـاک دسـتی، کالـسکه بچـه و غیــره بــه درون آنهــا ســاده مــی باشــد. همچنــین در جلــوی درب انتهــایی اتوبــوس هــا محلــی بــرای قــراردادن چمــدان و یــا کالــسکه بچـه وجـود دارد. در اتـوبس هـا دگمـه هـایی وجـود دارد کـه بـرای پیاده شدن در هر ایستگاه بایستی یکی از آنها را قبل از رسیدن به ایستگاه فشار داد.

شبکه خطوط مترو


شبکه متروی شـهر S / U Netzنقـشه ای اسـت کـه خطـوط متـروی آن شـهر را نـشان مـی دهـد. از ایـن نقـشه برای رفـتن بـه ایـستگاه هـای دیگـر، اطـلاع از نـوع و شـماره مترویـی کـه شـخص بایـستی سـوار شـود و … بکـار مــی رود. ایــن نقــشه در غالــب شــهرها بــصورت رایگــان در ایــستگاه هــای متــرو قابــل دســترسی بــوده و در برخــی شـهرها مـی تـوان آنـرا از روی اینترنـت دانلـود کـرد. خطـوط Bus ,Straße Bahn, SB,UBبـر روی نقـشه شهر و نقشه شبکه مترو با رنگ های متفاوت ترسیم شده است. ایـن نقـشه شـبکه متـروی چنـد شـهر مجـاور، کـه خطـوط متـروی متـصل بـه یکـدیگر دارنـد را نـشان مـی دهـد.

خطوط مختلف، رنـگ هـای متفـاوت داشـته و خطـوط UBبـا حـرف Uو رنـگ آبـی و خطـوط SBبـا حـرف Sو رنگ سبز مشخص شده انـد. هـر خـط همچنـین دارای یـک شـماره اسـت کـه بـا آن شـناخته مـی شـود، مـثلا خـط u17نام تمام ایستگاه ها نیز بر روی نقشه نوشته شده است.