کشور آلمان دارای خدمات هواپیمایی مناسبی بوده و هواپیمای ملی آلمان هواپیمای لوفت هانزا می باشد .مهمتــرین فرودگــاه هــای بــین المللــی آلمــان عبارتنــد از : فرودگــاه هــای تگــل وشــونفلد در بــرلین، فرودگــاه های فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ، کلن وغیره.

فرودگاه های کوچک دیگـری ماننـد فرودگـاه هـانوفر، درسـدن، هالـه نیـز تعـداد انـدکی پـرواز بـین المللـی دارنـد. درتمـام فرودگـاه هـا، خـدمات گونـاگونی از جملـه بخـش اطـلاع رسـانی فعـال، خـدمات درمـانی، رسـتوران، پارکینـگ وهمچنین چرخ هایی برای حمل و نقل وسایل و دیگر امکانات اولیه وجود دارد.

لازم بـه ذکـر اسـت در صـورتی کـه بـه وسـایل مـسافر در حـین پـرواز خـسارتی وارد شـود و بـه عنـوان مثـال اگـرچمـدانی را کـه مـسافر سـالم بـه قـسمت بـار هواپیمـایی تحویـل داده، خـسارتی وارد گـردد، مـی تـوان بـا مراجعـه بـه بخـش خـسارت، پـول چمـدان و یـا چمـدانی دیگـر تحویـل گرفـت. مخـارج ایـن خـسارت را بیمـه پـرواز پرداخـت می کند.

برگترین فرودگاه بـین المللـی آلمـان فرودگـاه فرانکفـورت اسـت کـه دومـین فرودگـاه پرتـردد اروپـا نیـز محـسوب می شود. در ایـن فرودگـاه بـزرگ عـلاوه بـر دو ایـستگاه قطـار، قطارهـای درون و بـین شـهری، اتوبـوس وتاکـسی فعالیت دارند.