اجاره بها در شهرها و مناطق مختلف آلمان متفاوت است . از طریق مراجعه به شهرداری مناطق مختلف شهر و یا از طریق شرکت های معاملات ملکی در آلمان، می توان از اجاره بهای واقعی اطلاعاتی به دست آورد. در شهر های بزرگ اجاره بها به منطقه بستگی دارد و معمولا در مناطق بهتر شهر اجاره بها بالاتر است. در شهر های کوچک معمولا در بسیار ی مناطق کرایه بها یکسان است.

دو نوع اجاره بها وجود دارد سرو و گرم در اجاره بهای سرد تمام هزینه های جانبی مربوط به خانه از جمله سیستم حرارتی ، مالیات و آب و…..جزء کرایه نیست و در زمان پرداخت به آن اضافه می شودو ولی اجاره بهای گرم همه هزینه ها به جز هزینه برق را در ر دارد

تتمه پرداخت Nachzahlung

در صورتیکه مستاجر به اندازه استاندارد از آب، سیستم حرارتی و آب گرم استفاده نماید، مبلغ پرداختی به عنوان کرایه خانه همان میزان اجاره بهای گرم بوده، و در صورتی که از مقدار استاندارد بیشتر باشد در پایان سال یا ابتدای سال جدید می بایست مقدار هزینه ها ی اضافی مصرف را پرداخت نماید که به آن اصطلاحا” Nachzahlung می گویند

پیش پرداخت Kaution


به مبلغی که به عنوان پیش پرداخت خانه قبل از ورود به خانه پرداخت می گردد Kaution می گویند. میزان پیش پرداخت متفاوت و گاها ۳ برابر اجاره ماهیانه سرد Kaltmieteمی باشد . این مبلغ پس از تخلیه خانه و در ثورت عدم بروز مشکل پس داده خواهد شد .

بهتر است مبلغ پیش پرداخت زیاد نباشد چرا که در بسیاری موارد و بویژه در خانه هایی که صاحب خانه خصوصی باشد صاحب خانه در زمان اتمام قرارداد به بهانه های مختلف از بازگردانددن پیش پرداخت سر باز می زنند