برای کسب اطلاع از محل و نحوه تهیه بلیط و کنترل آن بایـستی بـه باجـه هـای بلـیط فروشـی مراجعـه نمود و یا از دستگاه هـای اتوماتیـک فـروش بلـیط کـه معمـولا در هـر ایـستگاه وجـود دارد و مجهـز بـه چنـد زبـان از جمله انگلیسی اسـت، اسـتفاده نمـود. بـا کـار کـردن بـا دسـتگاه هـای اتوماتیـک فـروش بلـیط و دور زدن و جـستجو در آنها می توان اطلاعات دقیقی از انواع بلیط ها و قیمت آنها کسب نمود.

کنترل بلیط


در آلمان به هنگـام ورود بـه وسـایل نقلیـه شـهری بلـیط هـا چـک نمـی شـوند، بلکـه گاهـا افـرادی سـرزده وارد وسـیله نقلیـه عمـومی شـده، بلـیط هـا را کنتـرل مـی نماینـد و در صـورت نداشـتن بلـیط بایـستی جریمـه پرداخـت شود.

کنتـرل بلـیط همیـشگی نیـست در بعـضی از شـهرها ماننـد هـامبورگ بلـیط هـا بـه نـدرت و در برخـی شـهرها مانند برلین به مراتب بیشتر کنترل می شوند. هر شهر برای اسـتفاده از سیـستم نقلیـه عمـومی شـهری بـه چنـد زون تقـسیم شـده اسـت کـه بـر روی نقـشه هـای مـسیر وسـایل نقلیه شهری، با رنگ های مختلف مشخص شده اند.

معمولا کنترل بلیط به این صـورت اسـت کـه افـرادی بـا لبـاس شخـصی ماننـد بقیـه افـراد داخـل وسـیله نقلیـه شـده و پـس از بـسته شـدن درهـا از مـسافران بلـیط معتبـر مـی خواهنـد و در صـورتیکه مـسافر فاقـد بلـیط باشـد، مـی بایـست جریمـه بپـردازد کـه میـزان آن زیـاد و در شـهرها مختلـف متفـاوت اسـت.

بـرای مثـال در شـهر بـرلین مبلغ ابن جریمه در حال حاضـر ۷۰یـورو مـی باشـد. در صـورتیکه دانـشجو یـا دانـش آمـوزی کـه بلیطـی بـا شـرایط خــاص و بــا درج نـام و یا عکــس دارد، بــدلیل فرامــوش کــردن بلــیط، در وســایل نقلیــه شــهری توســط مــاموران بدون بلیط مشاهده گردد، با ارائـه بلـیط دارای نـام و یـا نـام و عکـس و اثبـات تعلـق بلـیط بـه خـود جریمـه کمتـری می پردازد.

نداشتن بلیط در هنگام سوار شدن به قطار یا اتوبوس

به یاد داشته باشید که هر زمانی که از اتوبوس ، مترو و یا هر وسیله نقلیه عمومی دیگری در آلمان استفاده می کنید، حتما بلیط تهیه نموده و ارائه نمایید. در همه وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی، افراد بازرس و کنترل کننده های بلیط هستند که بصورت تصادفی بلیت مسافران را کنترل می نمایند.

برخی از آنها با لباس یونیفورم و برخی از آنها مانند مسافر های دیگر لباس عادی می پوشند. بنابراین اگر شما با آنها روبرو میشوید، ابتدا کارت شناسایی خود را برای کنترل بلیط به شما نشان میدهند و سپس از شما بلیط سفر را می خواهند.

اگر بلیط با اعتبار نداشته باشید، انها نام و آدرس شما را می خواهند تا به شما یک قبض پرداخت جریمه بفرستند و مقدار این جریمه در شهرهای مختلف متفاوت بوده که اغلب بین ۴۰ تا ۸۰ یورو است.