هزینه خوراک نیز بستگی به عادت های غذایی دارد، اما می توان اجناس خود را با کمی دقت با قیمت بسیار مناسب تهیه کرد. مواد غذائی یکی از موارد ارزان قیمت در بین هزینه های زندگی در آلمان می باشد. به جرات می توان گفت که کل هزینه ای که یک فرد بابت خرید مواد غذایی خام و پخته برای یک ماه خود صرف می نماید، بیش از ۱۰۰ یورو نیست.