پزشکان در آلمان غالبا داروی اندکی تجویز میکنند.داروهای تجویز شده نیز به دو صورت بیمه ای و آزاد می باشند.برای داروهای آزاد بایستی تمام قیمت دارو پرداخت شود برای داروهایی که هزینه آنها را بیمه پرداخت مینماید،بیمه شونده بایستی به ازای هر نسخه غالبا ۵ یورو پرداخت نماید.میزان این مبلغ به تعداد دارو و قیمت آن بستگی نداشته و معمولا ثابت است.

در اکثر بیمه ها شخص بیمه شونده بایستی در ابتدای هر سه ماه از سال میلادی که Quartal نامیده میشود ۱۰ یورو برای مراجعه به پزشک خانواده و در صورت مراجعه به دندانپزشک به وی پرداخت نماید.

پرداخت ۱۰ یوروی اولیه به پزشک خانواده و دریافت Uberweisung از وی برای دیگر پزشکان متخصص،شخص را از پرداخت این هزینه به تمام پزشکان به جز دندانپزشک معاف مینماید.

در برخی بیمه ها شخص بایستی تمام هزینه های درمانی را خود پرداخت کرده و با ارسال قبض رسید (Quittung)هزینه ها به شرکت بیمه،دوباره مبلغ پرداختی را دریافت نماید.