از آنجائی که به واسطه تحریم های مالی که علیه ایران در بانکهای کل دنیا صورت گرفته است، ایرانیانی که